System EGP A1

PREPARAT EGP SYSTEM A1 myje, odtłuszcza, przygotowuje do impregnacji. Likwiduje zanieczyszczenia pochodzenia naturalnego, chemicznego i przemysłowego. Doskonale czyści nie pozostawia smug i śladów po sobie.

Użycie preparatu gwarantuje lepsze wiązanie powłok z powierzchnią, dzięki czemu powłoka utrzymuje się znacznie dłużej. Jest w pełni bezpieczny dla poliwęglanów, elementów z tworzyw sztucznych, gumowych, szklanych, niektórych elementów stalowych i aluminiowych.

Opis

Sposób użycia:

Produkt jest gotowy do użycia w formie skoncentrowanej. Przy małych zabrudzeniach powierzchni można stosować w postaci rozcieńczonej do 1:1 do 1:3. Rozpylić na powierzchnię następnie wytrzeć do sucha przy pomocy mikrowłókna.

Bezpieczeństwo:

Wysoce łatwopalna ciecz i pary (H225). Działa drażniąco na oczy (H319). Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy ( H336). Chronić przed dziećmi (P102). Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty (P223). Unikać wdychania pyłu / dymu / gazu / mgły / par / rozpylonej cieczy (P261); Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu (P270); Stosować rękawice ochronne / ochronę oczu / ochronę twarzy ( P280); W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem (P301+P310); W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ; Umyć dużą ilością wody z mydłem ( P302+ P352); W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać ( P305+P351+P338).

Skład: Alkohol Izopropylu, niejonowe środki powierzchniowo czynne mniej niż 5%

Szacowane zużycie gotowego preparatu:

1 L/60-100 m2 powierzchni

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „System EGP A1”